Stavebný dozor (technický dozor)

V pozícii stavebného dozoru, resp. technického dozoru investora kontrolujeme a dohliadame na realizáciu stavebných prác, kvalitu stavebného materiálu a súlad s predpismi a technickými normami, počas celej doby výstavby projektu.

Náplň činnosti stavebného dozoru definuje § 46b Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na osobu vykonávajúcu stavebný dozor kladie nasledovné požiadavky:

a) sleduje:

  • spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe
  • odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia
  • odborné ukladanie strojov a zariadení
  • vedenie stavebného denníka

b) zodpovedá:

  • za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby
  • za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu

c) spoluzodpovedá:

  • za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia

d) vplýva na odstránenie závad:

  • ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Technický dozor investora zastupuje investora počas realizácie výstavby projektu, poskytuje technické poradenstvo, kontroluje priebeh realizácie prác a dodržiavanie zmluvných podmienok a je súčinný pri kolaudácii projektu a jeho odovzdaní do prevádzky.