Bankový monitor

V pozícii nezávislého odborného dozoru (stavebného experta) hodnotíme aktuálny stav projektu pre účely čerpania bankového úveru.

Vykonávame monitoring projektu počas celého obdobia výstavby, v rozsahu činností definovanom financujúcou inštitúciou. Realizujeme pravidelné obhliadky projektu a vydávame správy stavebného experta štandardne rozdelené do troch etáp.

Úvodná správa potvrdzuje:

 • kontrolu stavebného rozpočtu (podmienky obvyklé na trhu, správnosť a úplnosť),
 • dosiahnuteľnosť časového harmonogramu projektu,
 • súlad skutočnej výstavby projektu so schválenou projektovou dokumentáciou,
 • prestavanosť projektu (aktuálna, celková),
 • predložené faktúry,
 • stavebné povolenia,
 • zádržné.

Priebežné správy hodnotia:

 • potvrdenie záverov predchádzajúcich správ,
 • prestavanosť projektu,
 • potvrdenie časového harmonogramu projektu a stavebného rozpočtu,
 • iné upozornenia,
 • predložené faktúry,
 • zádržné.

Záverečná správa sumarizuje:

 • prestavanosť projektu,
 • ukončenie všetkých prác,
 • informácie o prípadných vadách a nedorobkoch,
 • konečný stav projektu,
 • predložené faktúry,
 • zádržné.

Výber z projektov

Rezidencia Búdková

Bratislava

Bytový dom Dolná Krupá

Dolná Krupá

Dve sýpky Jarovce

Jarovce