Znalecká činnosť

Pri znaleckej činnosti sa opierame o vedomosti nadobudnuté systematickým vzdelávaním, mnohoročnými skúsenosťami a poznatkami z praxe.

Znaleckú činnosť v odboroch ElektrotechnikaStavebníctvo vykonávame, v zmysle Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako znalci zapísaní do Zoznamu znalcov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Znaleckú činnosť vykonávame v odvetviach:

  • Elektro-energetické stroje a zariadenia
  • Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
  • Pozemné stavby
  • Odhad hodnoty nehnuteľností.

Prostredníctvom našich kolegov vieme zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku v odboroch Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (odvetvie Elektrotechnika) a Strojárstvo (odvetvia Odhad hodnoty strojových zariadení, Strojárske technológie, Stroje a zariadenia na všeobecné účely).