Due diligence

Due diligence transparentne a nezávisle popisuje aktuálny stav projektu, jeho silné a slabé stránky. Hodnotí technické a ekonomické parametre, súlad s odpovedajúcimi normami a predpismi, identifikuje riziká projektu.

Požiadavka na nestranné odborné posúdenie projektu je úzko naviazaná s procesom jeho (re-) financovania, resp. so zmenou vlastníckych štruktúr. Poskytujeme súčinnosť pri vypracovaní technickej due diligence, v spolupráci s našimi partnermi vieme zabezpečiť realizáciu ekonomickej a právnej due diligence.

Pri našej činnosti vždy vykonávame osobnú obhliadku projektu, v prípade potreby zabezpečíme kontrolu a prebierku súčastí a celkov projektov pri/počas ich transportu.

S akými rizikami sa bežne pri due diligence stretávame?

 • nesúlad realizácie projektu so schválenou projektovou dokumentáciou
 • nekompletnosť projektovej dokumentácie
 • nekvalitné stavebné vyhotovenie, vady a nedorobky
 • použitie nesprávnych materiálov s nedostatočnými vlastnosťami
 • poškodenie a nefunkčnosť technologickej časti
 • chýbajúce potrebné skúšky technologických zariadení
 • nesprávne statické výpočty
 • zle nastavený zamestnanecký fond
 • zanedbaný servis
 • nesprávny odhad nákladov na rekonštrukcie a opravy
 • nereálny harmonogram realizácie činností